Our services

KPIs Indicators

รายงานตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการทำงาน

Project KPI

ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

Contentment

แบบประเมินความพึงพอใจ บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด

Service IT

แจ้งปัญหาการใช้งานต่างๆ การเปิดสิทธิ์ การยกเลิกสิทธิ์ หรือปัญหาทางเทคนิค

Service Legal

การขอเอกสารภายในฝ่ายกฏหมาย การขอนิติกรรมและสัญญา