ย้อนกลับ

กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์

บริษัท ออล เอส โฮลดิ้ง จำกัด

Vision

A laboratory for chasing moonshot ideas to create exponential growth.

Mission

We assemble talents from all disciplines to advance our firm value and make our world a better place through technology.

เป้าหมายของ ALL S เพื่อโลกที่ดีกว่า

ความร่วมมือของผู้ก่อตั้ง “ออลเอส” ที่มุ่งค้นหาความท้าทายใหม่ๆ ทางธุรกิจ เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกด้วยเทคโนโลยี และการเติบโตแบบเอ็กซ์โพเนนเชี่ยล “ออลเอส” จึงกำหนดวิสัยทัศน์ไว้อย่างเป็นรูปธรรมว่า “ออลเอสจะเป็นห้องทดลองสำหรับความคิดทางธุรกิจที่แปลกใหม่ เพื่อสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด” ดังนั้นด้วยวิสัยทัศน์ดังกล่าว เราจึงมุ่งมั่น ตั้งใจ โดยไม่หวาดหวั่นต่ออุปสรรค เพราะเราเชื่อว่า อุปสรรคคือความท้าทาย มุ่งสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ใช่แค่วิสัยทัศน์ที่แตกต่างจากกลุ่มธุรกิจอื่นในเครือซีเอเอสเพียงเท่านั้น แต่ภารกิจของ “ออลเอส” ก็มีความเป็นเอกลักษณ์อีกด้วย เพราะเราได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจที่เรียกว่า “Moonshot Missions” ซึ่งเป็นงานที่ท้าทาย ไม่ว่าจะเชิงธุรกิจ หรือเชิงเทคโนโลยีก็ตาม แต่เราเชื่อว่า แม้ภารกิจจะยากลำบาก แต่ก็เป็นไปได้ดังนั้น “ออลเอส” จึงมีภารกิจหลักคือ การรวบรวมคนเก่ง จากหลากหลายสาขา เพื่อสร้างมูลค่าให้องค์กรและเปลี่ยนโลกให้ดียิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและก้าวหน้า

ด้วยเหตุนี้ “ออลเอส” จึงมุ่งสู่ธุรกิจที่เรียกว่า S-Curve Industries ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและรูปแบบธุรกิจที่เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง เราลงทุน และพัฒนาธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่าง Lifestyle Business เราพัฒนาระบบนิเวศน์ของรถไฟฟ้าที่เรียกว่า EV Ecosystem เราร่วมผลักดันนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพในรูปแบบของสารสกัดจากธรรมชาติ “ออลเอส” จึงเป็นองค์กรที่เป็นมันสมองที่จะผลักดันกลุ่ม ซี.เอ.เอส. ให้ก้าวไปสู่องค์กรชั้นแนวหน้าของประเทศ ผ่านนวัตกรรม และเทคโนโลยีด้วยภารกิจที่เรียกว่า “Moonshot Mission”

บริษัท เอเชีย แค็บ จำกัด

มาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีของชีวิตเปรียบเสมือนภาพลักษณ์ สะท้อนบ้านเมืองที่น่าอยู่ และมีคุณานุประโยชน์ต่อสุขภาพกาย และใจที่ดีของผู้คน ตลอดจนนักเดินทางที่แวะเวียนเข้ามา บริษัทฯ จึงเริ่มต้นจากการบริการขนส่งรูปแบบที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน และมีความสำคัญกับธุรกิจภาคการท่องเที่ยวในปัจจุบัน นั่นก็คือบริการแท็กซี่ บริษัท เอเชีย แค็บ จำกัด (Asia Cab Co., Ltd) หรือ “เอเชีย แค็บ” ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท ออล เอส โฮลดิ้ง จำกัด เกิดขึ้นเพื่อมุ่งเน้น 3 องค์ประกอบหลัก คือ ผลิตรถยนต์ (Hardware) เทคโนโลยี (Software) และบุคลากร (Peopleware) เพื่อพัฒนาไปสู่ผู้ประกอบการรถแท็กซี่สาธารณะครบวงจรแห่งเดียวในโลกที่ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ